لوگو
ماهی کپور چیست؟

ماهی کپور چیست؟

admin
ادمین سایت

آشنایی با ماهی کپور

در این مقاله با انواع روش ماهیگیری، انواع روش برای پرورش ماهی کپور و انواع خود ماهی کپور آشنا میشوید.

اگر میخواهید به صورت حرفه ای ماهیگیری کنید، خودتان ماهی پرورش دهید یا در مورد انواع کپور بدانید با ما همراه باشید.

البته ماهی کپور توانایی سازگاری بسیار بالایی با محیط دارد و در دمای کمتر از ۷ درجه به خواب زمستانه می رود. زیستگاه آنها رودخانه ها،‌ دریاچه ها یا چشمه هاست و بیشترین گونه های آب شیرین را تشکیل می دهند. به علت توانایی زندگی در شرایط سخت رشد و پروش آنها حتی در آکواریوم نیز امکان پذیر است. از خانواده ماهی های کپور بیش از ۲۰۰ سرده (جنس) شناسایی و بیش از ۱۶۰۰ گونه‌ی مختلف ثبت شده است.

ماهی کپور آب شیرین بومی آسیای مرکزی است. معرفی این ماهی در بسیاری از کشورها کمک کرده است تا کپور پرفروش ترین ماهی آب شیرین در جهان باشد. آنها به طور گسترده در اروپا، آسیا و خاورمیانه پرورش داده می‌شوند و یک ماهیِ ماهیگیریِ محبوب در اروپا هستند.

در صورت تمایل با آشنایی با مجموعه آبزیان آقایی کلیک کنید.

چگونه ماهی کپور پرورش دهیم؟

پرورش در ابعاد بزرگ و صنعتی

پرورش صنعتی ماهی کپور
عوامل مهم و موثر
 
 • منابع كيفي آب

ويژگيهاي آب در پرورش آبزيان از اهميت خاصي برخوردار است . منـابع آب مـزارع پرورش ماهي لازم است از جوانب مختلف تركيبات آبـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد . زيـرا حتي يك مطالعة مختصر در كيفيت آب مي تواند عواملي را آشكار سازد كـه ممكـن اسـت تأثيرات مهم دگرگون كننده اي بـر روي تعـداد و نـوع ماهيـان پرورشـي داشـته باشـند . آبحلال بسيار خوبي براي بـسياري از تركيبـا ت شـيميايي اسـت، در غيـر ايـن صـورت محـيط مناسبي براي حيات آبزيان نخواهد بود . گازها از مواد شيميايي قابل حل در آب هـستند كـه در ميان آن ها اكسيژن و دي اكسيدكربن و آمونياك مهمترين عوامل تعيين كننده در حيـات آبي محسوب ميگردند كه حلاليت هر يك از آن هـا در آب متفـاوت ا سـت، و بـه عوامـل متعددي بستگي دارد و مقدار حلاليت آن تابع درجة حـرارت آب مـي باشـد عوامل مهم فيزيك وشيميايي آب و ميزان استاندارد آن براي گونه هاي مختلف در ادامه ارائـه شده است.

 • دما

ماهيان كه جزء موجودات خونسرد آب ها مي باشند، تحت تأثير شرايط دماي آب ها قرار ميگيرند و وجود تعداد گلبولهاي قرمز آنها تابع درجه حرارت آبـي اسـت كـه مـاهي در آن زيست مي كند، به عنوان مثال در آب هاي گرم نيازمند است موجود با مقدار كم اكسيژن قادر به ادامه حيات باشد، تا بتواند در آن خوب زيـست نمايـد و رشـد مناسـب و توليـد مثـل  داشته باشد . اصليترين فاكتورهاي آب كه در آبزي پروري مورد نظر قرار مي گيـرد، دمـاي  آب مي باشـد . دمـا در واقـع تعيـين كننـده ميـزان قابليـت ظرفيـت اشـباعي آب از اكـسيژن و  حلاليت ساير مواد مي باشد و مقدار آن تحت تأثير دما و مقدار زلالي و ارتفاع از سطح دريـا  است و براي هر منبع آبي بر اساس مواردي كه ذكر آن ها رفت، متفاوت بوده و از همـين رو  بهعنوان شاخص شناسائي منبع كـه امكـان زيـست كـدام گونـه هـاي مـاهي و آبـزي در آب  ميتواند باشد، قرار ميگيرد. از اين رو دم ا مهمترين عامل تعيين كننده آب در پرورش ماهيان سردابي است و اگر دما  در پرورش ماهيان سردابي از حد مشخصي بيشتر باشد، نمي تـوان مـزارع پـرورش مـاهي در  آن محل احداث كرد.

 • اكسيژن O2

اكسيژن محلول فاكتور ديگر آب بوده كه نقـش مهمـي در حيـات درون آب بـه عهـده دارد. زيرا تنفس و متابوليسم ماهي با حضور اكسيژن كـافي محلـول در آب مقـدور خواهـد بود. مقدار اكسيژن محلول در آب بستگي به دو فاكتور اساسي هر منبع آبي دارد اول آنكـه منبع آب در چه ارتفاعي از سطح درياي آزاد واقع شده باشد و هر چه از سـطح دريـا بـالاتر باشد، مقدار اكسيژن محلول در آب كاهش مـي يابـد و فـاكتور ديگـر دمـاي آب اسـت . بـا افزايش دما قابليت حل شدن اكسيژن در آب كاهش مييابد.

 • دي اكسيد كربن CO2

دي اكسيد كربن ني ز يكي از فاكتور هاي موجـود در آب مـي باشـد كـه مقـدار آن بـراي پرورش ماهيان سردابي بين 2 تا 12 ميلي گرم در ليتر بوده كه مقدار بيشتر از آن براي ماهيان شرايط زيستي غير اسـتاندارد را بـه وجـود مـي آورد و در بعـضي از مـوارد كـه تجربـه شـده اندازهگيري صورت گرفته مقدار 30-15 ميلي گرم در ليتر هم بـه ثبـت رسـيده، ايـن مقـدار ممكن است اثرات مرگ و مير ماهيان را در پي نداشته باشد، لـيكن محـيط زيـست را بـراي ماهيان استرس زا نموده و سبب جلوگيري از رسـيدن بـه نـرخ رشـد مطلـوب در طـول دورة پرورش خواهد شد و در نتيجه باعث طولاني شدن زمـان رشـد و ديرتـر رسـ يدن ماهيـان بـه وزن بازاري مي گردد.

 • میزان اسیدی بودن آب(PH)

حدود درجه اسيدي و بازي ( قليايي) آب كه دامنه تغييرات آن از صـفر تـا 14 اسـت، را اسيديته يا pH مي گويند . pH محيطي است كه ماهي و يا هر آبزي ديگري بـراي زنـدگي، رشد و نمو و تكثير در آب به آن نيـاز دارد . pH از هفـت بـه بـالا را قليـايي و زيـر هفـت را اسيدي مي نامند و هفت را خنثي كه مناسب آب شرب و غيره مي باشد. pH مناسب تكثير و پـرورش مـاهي قـزل آلا بـين 4/8-4/6 بـوده كـه بهتـرين آن pH خنثـي متمايـل بـه اسـيدي ميباشد.

 • آمونياك NH3 و نيتريت NO2

آمونياك غيريونيزه (NH3)وجود + آمونياك به دو صورت آمونيوم يونيزه شده ( NH4 ) دارد كه به صورت ساده به آن آمونياك مي گويند. سميت آمونياك كل كـه اغلـب بـه آن TAN گفته ميشود بستگي به مقدار آمونياك غيره يونيزه تشكيل دهنده آن دارد.

 • سختي كل

سختي كل آب از اهميت خاصي برخوردار است . كلسيم كه يكي از عوامل سختي آب است.

سيستمهاي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان

 

يكي از روش هاي تقسيم بندي آبزي پروري، تقسيمبنـدي آنهـا براسـاس نـوع سـازه هـاي نگهداري و توليد ماهي است كه با توجه به انعطاف پـذيري ط راحـي مختلـف ايـن سـازه هـا، سيستمهاي متنوعي براي توليد مـاهي قـزل الاي رنگـين كمـان وجـود دارد . ايـن سيـستم هـا متناسب با ميزان كاهش مهندسي، تراكم توليد (از فوق متراكم تا كشت گسترده ) و هزينه ها و نهاده هاي اوليه (ماننـد غـذا و آب ورودي ) بـه ترتيـب عبارتنـد از سيـستم هـاي مد اربـسته ، مزارع انفرادي و مجتمعهاي پرورشي (استخرهاي بتوني دراز)، محيطهاي محـصور (قفـس، پن و كانال هاي آبرساني كشاورزي )، استخر هاي ذخيره آب كشاورزي، استخر هاي خـاكي و پرورش در زمينهاي شاليزار مخصوص كشت برنج. ميزان توليد در واحـد سـطح در ايـن سيـستمهـا از 150 – 100 كيلـوگرم در مترمربـع در سـال (در مداربـسته) تـا 2 كيلـوگرم در مترمربع در سال (در شاليزار) متغير است.

مزارع منفرد

اين مزارع با سرمايه گذاري بخش خصوصي با ظرفيت هـاي متنـوع و متناسـب بـا مقـدار آب و زمين در دسترس متقاضيان احداث شده اسـت . شـكل متـداول ايـن مـزارع بـصورت استخرهاي مستطيلي دراز و از جنس بتوني مي باشد وليكن ب هصورت محدود از اسـتخر هـاي مدور از جنس بتوني يا فايبرگلاس نيز استفاده ميشود. برای خرید انواع غذای ماهی قزل آلا به فروشگاه رجوع کنید.

مزارع مجتمع

اين سيستم متشكل از مزارع منفردي است كه از منبع آبـي و شـبكه انتقـال آب اصـلي و امكانات زيربنايي مشترك استفاده مي كننـ د. ايـن سيـستم در حاشـيه منـابع آبـي (چـشمه يـا رودخانه) كه بيش از 500 ليتر در ثانيـه دبـي آب دارنـد، احـداث مـي شـو د. ايـن مجتمـع هـا معمولاً از مز ارع 5 ، 10 و20 تني تشكيل شـده انـد . تأسيـسات زيربنـايي و شـبكه انتقـال آب اصلي اين مجتمعها توسط شيلات احداث شده است.

سيستمهاي مداربسته

سيستمهاي مدار بسته يك سيستم كاملاً مكـانيزه توليـد مـاهي مـي باشـند كـه در دنيـاي امروز براي توليد گونه هاي مختلف ماهي استفاده مي شوند(شـكل 3-5 .(سيـستم هـاي مـدا ر بسته موجود در كشور بر اساس ظرفيت هـاي توليـدي 100 و 50 تنـي طراحـي شـده انـد كـه متأسفانه به دليل مـشكلات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري تـاكنون بـه ظرفيـت اسـمي توليـد نرسيده اند.

استخرهاي ذخيره آب كشاورزي

اين استخر ها به منظور ذخيره كردن آب براي فعاليتهاي كـشاورزي در كنـار چـاه هـاي آب احد اث مي شوند كه با تمهيداتي در مهندسي اين استخر هـا، بـراي پـرورش مـاهي قابـل استفاده هستند . در اين سيستم آب قبـل از اينكـه وارد زمـين هـاي كـشاورزي شـود، در ايـن استخرها براي پرورش ماهي استفاده مي شود و به همين دليل به اينها اسـتخر هـاي دومنظـوره نيز گفته مي شود. با توجه به فصلي بودن فعاليت هاي كـشاورزي ايـن سيـستم بـا محـدوديت زمـان دسترسـي بــه آب مواجـه بــوده و حـداكثر دوره پـرورش آن 5 الــي 6 مـاه در ســال ميباشد

محيط محصور

از سيـستمهـاي ديگـر پـرورش قـزل آلاي رنگـينكمـان محـيطهـاي محـصور هـستند. محيطهاي محصور در كشورمان شامل قفس، پن (سواحل محصور ) و كانال هـاي آبرسـاني محصور اسـت . در واقـع محـيط هـاي محـصور بخـشي از محـيط هـاي آبـي (نظيـر دريـا هـا، درياچه هاي طبيعي و مصنوعي، درياچه هاي پشت سد، مردابهـا، تـالاب هـا، رودخانـه هـا و كانالهاي آبرساني ) هستند كه با تور يا مواد مشبك ديگري محصور مـي شـوند و در آن هـا ماهي رهاسازي و پرورش داده ميشود.

قفس

پرورش ماهی کپور در قفس

قفسها (Cages (از اجزاء اصلي زير تشكيل شده اند : چارچوب يا حلقه، كيسه تـوري، شناورها، سيستم مهار (شامل لنگرها و بندها). قفسها به اشكال و اندازه هاي مختلف و بسته به نيـاز پـرورش دهنـدگان سـاخته و مـورد استفاده قرار مي گيرند. قفس را مي توان ب هصورت آماده خريداري نمـود و يـا بـا اسـتفاده از مواد اوليه اي كه در بازار يافت مي شود مانند لوله پلي اتيلني، چوب و يا فولاد مونتـاژ نمـود .
معمولاً قفس ها ب هصورت چارچوب هايي ساخته مي شوند كه با تورهـايي بـا چـشمه مناسـب پوشيده مي شوند. چشمه هاي توري بايستي ب هصورتي باشد كه جريان آب ب هخوبي در قفـس برقرار باشد اما ماهيان قادر به خروج از قفس نباشند.

قفسهاي ثابت

اين قفس ها كه از كيسه توري تشكيل شدهاند توسط تيرك هايي در كف درياچه يا منبـع آبي درآب نگهداري مي شوند. هزينه ساخت اين قفس ها نـسبت بـه سـاير انـواع آن ارزانتـر ميباشد. اين قفس ها فقط در مناطق ساحلي با عمق كم و داراي بستر مناسب ميتوانند بكـار روند و اين امر باعث محدوديت در بكارگيري آنها ميشود.

قفسهاي شناور

در اين قفس ها نگهدارنده كيسه توري چارچوب هـايي اسـت بـه شـكل هـاي مختلـف و ابعاد مختلف با جنس هاي متفاوت كه به روي آب شناور بوده و كيسه توري بـه آن آويـزان ميباشد.

قفسهاي غوطه ور

اين قفس ها هميشه غوطه ور بوده و به وسيله يك وزنه سنگين (سنگي و بتـوني ) بـه بـستر آب متصل مي گردند و معمولاً نوع ساده اش از جعبه هاي شكافداري كـه آب از دورن آنهـا ميگذرد تشكيل شده و در گذشته اكثراً از جنس چوبي ساخته مي شدند ولي اكنون از مواد مصنوعي و فلزي نيز ساخته ميشوند.

كانال آبرساني

وظيفه اصلي كانال هاي آبرساني تأمين و انتقال آب مزارع كشاورزي است وليكن مي تـوان از آنها استفاده هاي ديگري نيز كرد. پرورش ماهي از ديگر كاربردهاي اين سـازه هـا اسـت كـه اختلاط كشاورزي با آبزي پروري را ممكن مي سـازد و نـه تنهـا تقـابلي بـا كـاركرد اصـلي آن ندارد بلكه غنيسازي آب توليد محصول در مزارع كشاورزي را نيز افزايش ميدهد.

استخر خاكي

در اين سيستم با رهاسـازي بچـه ماهيـان قـزل آلا در اسـتخرهاي خـاكي پـرورش كپـور ماهيان يا ميگو (در نيمه دوم سال )، از ظرفيت هاي خالي اين مزارع استفاده مجدد مـي شـود. همچنين در اراضي باير با آب لب شور با ساخت استخر هاي خاكي و پرورش ماهي قزل آلا، از اين آب ها استفاده بهينه مي شود.

شاليزار

پرورش ماهي در شاليزار همانند پرورش در كانال، روش ديگـر اسـتفاده از سيـستم هـاي آبياري براي آبزي پروري مي باشد. اين سيستم هم براي ماهي و هم براي بـرنج مفيـد اسـت . مدفوع ماه ي براي برنج به مثابه كود اسـت و همچنـين مـاهي حـشرات مـوذي درون آب را ميخورد و نيز باعث گردش اكسيژن در اطراف مزرعـه بـرنج مـي شـود . ايـن مـسئله باعـث افزايش محصول برنج تا حد 10 الي 15 درصد ميشود.

پارامترها يا عوامل موثر در پرورش

 1. تراكم رهاسازي

 2. ارتفاع آب درحوضچه ها

 3. سرعت جريان آب

 4. شيب كف استخرها

 5. ظرفيت نگهداري

 6. ابعاد استخر

 7. استفاده از گونه هاي اصلاح شده

مديريت تأمين خوراك و خوراك دهي

اجزاي تشكيل دهنده غذا

مهمترين مواد تشكيل دهنده ماهيان گوشتخوار مانند قزل آلاي رنگينكمان را پـنج مـاده اصلي پروتئين ها، ليپيدها، كربوهيدراتها، مواد معدني و ويتـامينهـا تـشكيل مـي دهنـد كـه
وجود هريك در فرمول غذايي با مقدار مشخص لازم و ضروري ميباشد. برای خرید غذای ماهی قزل آلا به فروشگاه رجوع کنید.

پروتئينها

عمده ترين ماده غذايي براي ماهيان گوشتخوار پـروتئين مـي باشـد وبيـشترين تحقيقـات درمورد پروتئين ها برروي رشد ماهي انجام گرفته است. پروتئين از اجزاي كـوچكتري بنـام اسيد آمينه تشكيل شده است. پروتئينها هر كدام از دو جهت مورد بررسي قرار ميگيرند.

چربيها يا ليپيدها

چربي ها تركيبات بسيار پيچيده اي هستند. در غذاهايي كه براي ماهي مورد استفاده قـرار ميگيرد از چربيهاي ساده كه بنيان گليسترول دارند، ماننـد تـري گليـسيريد هـا، چربـيهـا ، روغن ها استفاده مـي شـود چربـي هـا در دمـاي 25 درجـه سـانتي گـراد جامـد بـوده وداراي اسيدهاي چرب اشباع شده مي باشند ولي روغن ها در دماي 25 درجه سانتي گراد مـايع بـوده وداراي اسيدهاي چرب غيراشباع مي باشند.

قندها (كربوهيدرات ها)

از آنجــايي كــه متابوليــسم مــاهي بــا موجــودات خــشكيزي فــرق دارد. متابوليــسم كربوهيدراتها براي ماهيان بسيار سخت است. اين اخـتلاف متابوليـسم بـه ويـژه در ماهيـان گوشتخوار مانند قزل آلاي رنگين كمان بيشترمشهود است.

ويتامينها

ويتامين هائي كه به جيره غذايي اضافه مي شوند، مقداري از آنها دفع مي شوند، مقداري تغيير شكل مي دهند ومقداري نيز به مواد ديگرتبديل مي شوند. از آنجائي كه ممكن اسـت واكنش هاي مختلفي بين ويتامين ها وياويتامين با سايرمواد غذايي ومواد غيرغـذايي اتفـاق بيافتد، بنابراين پيشبيني اينكه چه مقدار ازويتامين در دسترس ماهي قرار مي گيـرد، مـشكل است. 

 پرورش ماهی قزل آلا در حیاط و باغچه

شما کاملا می توانید ماهی قزل آلا خود را پرورش دهید. می توانید ماهی قزل آلا را درست در حیاط خلوت خود پرورش دهید. در واقع پرورش ماهی در حیاط خلوت شباهت زیادی به باغچه سبزی کاری دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک محیط سالم ایجاد کنید، ماهی قزل آلا خود را اضافه کنید و به آنها غذا دهید. زمانی که ماهی ها بالغ شدند، می توانید هر زمان که دوست دارید آنها را برداشت کنید.

 • همانطور که باغبانی سبزیجات نیاز به مراقبت و نگهداری دارد، شما باید به طور منظم مزرعه ماهی قزل آلا حیاط خلوت خود را بررسی و مراقبت کنید.

بله، شما می توانید ماهی قزل آلا را در آب شیرین با سیستم مهار بسته پرورش دهید. ماهی قزل آلا در طبیعت بیشتر در آب شور زندگی می کند و سالی یک بار برای تخم ریزی و تولید نسل بعدی ماهی به سمت آب شیرین شنا می کند. با این حال، ماهی قزل آلا را می توان در مخازن یا سیستم های آب شیرین برای جلوگیری از فرار و مشکلات شپش دریایی، که معمولا ماهی آزاد پرورش داده شده در تورهای باز را آلوده می کند، پرورش داد.

 • پیشرفت های زیادی در پرورش ماهی قزل آلا در آب شیرین حاصل شده است، از جمله توسعه خوراک هایی که میزان غذای وحشی مورد نیاز برای نگهداری ماهی آزاد را کاهش می دهد.

 • پرورش انتخابی همچنین به تولید ماهی قزل آلا کمک کرده است که در محیط های آب شیرین رشد می کند.

 • حوض را در یک منطقه کم حفر کنید که آب به طور طبیعی در آن جمع شود. به اطراف حیاط خود نگاهی بیندازید و مکانی را انتخاب کنید که پس از طوفان آب باران در آن جمع می شود تا متوجه شوید که نقاط پایین کجا هستند. اندازه و شکل حوض را ترسیم کنید تا به عنوان راهنما از آن استفاده کنید. از یک بیل استفاده کنید، یک پیمانکار استخدام کنید، یا ماشین آلات سنگین مانند بابکت یا بیل زدن را استخدام کنید تا حوض را حفر کنید و در صورت نیاز به ماهی قزل آلا منطقه خنک تری بدهید.

  پروررش ماهی کپور در خانه
  • مهم نیست اندازه استخر شما، قاعده کلی این است که باید حداقل 8 فوت عمق در 5-10٪ از مساحت استخر داشته باشد تا مطمئن شوید ماهی شما فضای کافی و اکسیژن دارد.

  • اگر در زمینه کارهای خاکی خیلی تجربه ندارید، پیمانکاری را استخدام کنید که تمام ابزار و ماشین آلات لازم را در اختیار داشته باشد.

  • قبل از حفاری، با شرکت آب و برق محلی خود مشورت کنید تا مطمئن شوید هیچ سیم برق مدفون در حیاط شما وجود ندارد.

  • ماسه سنگ تراشی، پارچه ژئوتکستایل و یک آستر حوضچه را اضافه کنید. Masons Sand یک ماسه بتنی بسیار ریز است که لایه زیرین نرمی را برای آستر حوضچه شما تشکیل می دهد. یک لایه یکنواخت روی تمام سطح زیرین حوض بگذارید. سپس یک پارچه ژئوتکستایل را روی ماسه قرار دهید. در نهایت، یک لایه لاستیکی که به استخر شما کمک می‌کند روی پارچه ژئوتکستایل قرار دهید. آستر حوضچه، پارچه ژئوتکستایل و ماسه از هدر رفتن آب جلوگیری می کند و سطح صافی برای ماهی شما ایجاد می کند.

   • پارچه ژئوتکستایل نیز از پوشش لاستیکی محافظت می کند.

   • آستر حوضچه را تا حد امکان فشار داده و صاف کنید. آب به حفظ آن در جای خود کمک می کند.

   حوضچه را با آب جاری بر روی یک ورقه پلاستیکی پر کنید.

 •  پر کردن حوض با شلنگ در یک نقطه می تواند باعث فرسایش، ایجاد سوراخ در خاک و شن و ماسه در زیر آستر شود. در عوض، یک آستر پلاستیکی را در حوض قرار دهید و شیلنگ خود را روی آن قرار دهید تا آب روانتر به حوض جریان یابد. پس از پر شدن حوض می توانید ورق و شیلنگ را بردارید

  بله، مهم است که pH متعادل باشد. تست کیفیت آب نیز بسیار آسان است. یک کیت تست ساده در خانه بردارید، یک نمونه از آب بگیرید و از کد رنگ برای تفسیر نتایج استفاده کنید. pH ایده آل نزدیک به 7 است. اگر نیاز به افزایش یا کاهش PH آب خود دارید، می توانید انواع محصولات تجاری را به آب خود اضافه کنید تا متعادل شود.

  • اگر PH آب در حوضچه خیلی بالا یا خیلی کم باشد، ماهی سالمون شما ممکن است زنده بماند.

  • اگر می خواهید از محصولات طبیعی استفاده کنید، مرجان خرد شده می تواند PH را افزایش دهد و چوب باتلاق یا سنگ آهک می تواند آن را کاهش دهد.

  • شما حداقل به یک روش برای اکسیژن رسانی به آب نیاز دارید. ماهی های جریان مانند سالمون و قزل آلا به سطوح بالایی از اکسیژن محلول در آب نیاز دارند. یک فواره، آبشار مصنوعی، شکل جریان آب یا سایر ویژگی‌های آبی نصب کنید که آب را قبل از افتادن به حوض اکسیژن رسانی کند. همچنین می‌توانید با یک لوله یا سرریز، جریان ثابت آب را از یک منبع نزدیک به حوضچه خود وارد کنید تا اکسیژن رسانی به آب حوض را بهبود بخشد.

  • ماهی قزل آلا را با آبی که در آن آمده است وفق دهید. می توانید ماهی قزل آلا جوان و بالغ را از جوجه کشی محلی خریداری کنید یا به صورت آنلاین سفارش دهید. وقتی ماهی قزل آلا می‌خرید یا سفارش می‌دهید، آن‌ها در کیسه‌های پلاستیکی یا ظروف حاوی آب می‌رسند. ظروف را در حوض خود قرار دهید تا آب به همان دما برسد و ماهی را همراه با آب داخل ظرف به حوض خود اضافه کنید تا به ماهی کمک کند تا با آب اطراف سازگار شود.

   • ظرف را حدود 15 تا 30 دقیقه در آب بگذارید تا دما تنظیم شود.

   • در حالی که می توانید تخم های ماهی قزل آلا را در حوضچه خود بگذارید و امیدوار باشید که از تخم خارج شوند، شروع با ماهی آزاد جوان یا بالغ بسیار آسان تر است.

   • به آنها به طور منظم غذای ماهی قزل آلا بدهید و از تغذیه بیش از حد خودداری کنید. برای خرید غذای ماهی کپور کلیک کنید.

   •  غذای ماهی قزل آلا با کیفیت به ماهیان شما در حین رشد در حوضچه شما، تغذیه با کیفیتی را ارائه می دهد. بر اساس تعداد ماهی قزل آلا که در حوضچه خود دارید، بسته بندی را بررسی کنید تا میزان تغذیه ماهی خود را تعیین کنید. مراقب باشید که ماهی قزل آلا خود را بیش از حد تغذیه نکنید زیرا می تواند منجر به مشکلات باکتریایی و قارچی شود.

   • 2 سال طول می کشد تا ماهی قزل آلا به اندازه کامل برسد. مدت زمانی که طول می کشد تا بتوانید ماهی قزل آلا را در حوضچه خود برداشت و بخورید بستگی به این دارد که ماهی ها در زمان اضافه کردن آنها چه سنی داشته اند. اگر از تخم ها پرورش داده شده اند، باید صبر کنید تا به سن بلوغ یعنی حدود 2 سالگی برسند. با این حال، اگر ماهی بالغ را به استخر خود اضافه کنید، همیشه می توانید آنها را برداشت کنید!

    • پس از گذشت حدود 2 سال، ماهی قزل آلا پرورش یافته در حوضچه حدود 51 سانتی متر طول دارد.

    • اجازه دهید ماهی قزل آلا تولید مثل کند و از برداشت بیش از حد خودداری کنید. مگر اینکه تمام ماهی قزل آلا را در حوضچه خود برداشت کنید، آنها در نهایت تولید مثل می کنند، تخم می گذارند و ماهی آزاد بیشتری تولید می کنند! از ماهی قزل آلا خود مراقبت کنید، به طور منظم به آن غذا دهید و فقط در صورتی ماهی برداشت کنید که می خواهید آن را بخورید و حوضچه شما می تواند منبع تازه ای از ماهی قزل آلا را به روشی پایدار برای شما فراهم کند!

5روش مهم برای صید ماهی کپور

صید ماهی کپور

اگر هر روز برای صید ماهی به رودخانه میروید و عصر نا امیدانه به منزل خود باز میگردید با ما همراه باشد.

1.مکانی مناسب را انتخاب کنید

کپور ها معمولا عادت دارند در آب گل آلود،گرم و کثیف مخفی شوند و زمانی که آب زلال و شفاف میشود میترسند و از آن جا نقل مکان میکنند، بنابر این در امتداد خط ساحلی، پس‌آب‌ها و کانال‌های کناری به دنبال آب گل آلود با پوشش گیاهی متراکم باشید. ماهی کپور بیشتر زمان خود را در لابه لای پوشش گیاهی با تغذیه از حشرات میگذراند. صبح زود بهترین زمان برای صید هر ماهی از جمله ماهی کپور است.

2.طعمه مناسب انتخاب کنید

کپور همه چیزخوار است و پلانکتون ها، حشرات و لاروها و همچنین ساقه های نرم گیاهان و علف های هرز رودخانه را می خورد، بنابراین طعمه گذاری کپور نسبتا آسان است. بویلی طعمه ای برای اکثر ماهیگیران کپور است. عطر پودر ماهی موجود در بویلی ها، کپور را وحشی می کند. با این حال ممکن است کپور بوی بویلی را به عنوان خطر شناسایی کند و از آن منطقه فرار کند. خوشبختانه طعمه ای ارزان تر و آسان تر وجود دارد که کپور همیشه به آن ضربه می زند: ذرت شیرین. ذرت شیرین کنسرو شده دارای ترکیب مناسبی از طعم‌های شور و شیرین است که ماهی کپور نمیتواند به آسانی جلوی خود را برای بلعیدن آن بگیرد. دانه‌های ذرت به راحتی مستقیماً روی قلاب شما نخ می‌شوند و نیاز نیست خود را اذیت کنید.

3.از اجسام براق برای ماهیگیری استفاده نکنید

ماهی کپور دارای بینایی بسیار خوبی است، اگر میخواهید برای صید کپور از تور استفاده کنید سعی کنید از تور های نازک و بی رنگ استفاده کنید تا توجه این ماهی را به خود جلب نکنید.

اما اگر از چوب و قلاب استفاده میکنید، حداکثر سایز چوب باید 2-3 متر باشد و جنس بدنه قلاب ماهی گیری مات باشد تا نور را منعکس نکند و توجه ماهی را جلب نکند.

4.ثابت باشید و تکان نخورید

سعی کنید برای صید کپور با تور ماهیگیری، تور را جایی ثابت کنید و محل را ترک کنید، ماهی کپور دارای هوش فراوانی است و هرگونه تکان را متوجه خواهد شد، پس اگر از قلاب ماهی گیری استفاده میکنید سعی کنید از پایه قلاب استفاده کنید و شانس خود را برای صید کپور افزایش دهید.

5.کوبیدن آب

کوبیدن آب روشی قدیمی برای ماهیگیران است که ماهی کپور را به سمت قلاب خود بکشند. راه‌های زیادی برای کم کردن آب ماهی کپور وجود دارد، اما نکته کلیدی برای هر روش فریب دادن این است که از غذا دادن بیش از حد به ماهی خودداری کنید. بعید است ماهی کپور با شکم پر به طعمه شما ضربه بزند.

ساده ترین راه این است که چند مشت از هر چیزی را که به عنوان طعمه استفاده می کنید، روی آبی که ماهی کپور در آن تغذیه می کند، بیندازید. اگر از بویلی استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد آنها را کمی خرد کنید تا توزیع بهتری داشته باشند.

فواید ماهی کپور

ماهی کپور به علت غلظت بالای مواد معدنی و ویتامین می‌تواند یک تغذیه مفید و تأثیرگذار برای کودکان و کهن‌سالان باشد؛ زیرا بدن را مملو از مواد مورد نیاز می‌کند و در کنار آن هضم را هم آسان می‌کند.

در ماهی کپور کربوهیدرات وجود دارد و این یک حسن است که کپور در رژیم غذایی افرادی که قصد کاهش وزن دارند قرار بگرید؛ همچنین برای افرادی که مشکلاتی چون زخم معده و یا ورم معده دارند نیز توصیه می‌شود.

1-کاهش التهابات

مصرف ماهی کپور به دلیل دارا بودن اسید های چرب امگا3 به افرادی که دچار التهابات هستند کمک شایانی میکند.

همچنین به افرادی که درد های مزمن در مفاصل دارند توصیه میشود که ماهی کپور را درطول هفته دوبار میل کنند.

2-تقویت ایمنی

وجود روی در بدن باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود اما برخی از افراد به این ماده تأثیرگذار توجهی ندارند و در مصرف آن حساسیت به خرج نمی‌دهند اما باید به این نکته اشاره کنیم که مصرف روی همانند دیگر مواد معدنی حیاتی است.

یکی دیگر از خاصیت ماهی کپور غنی بودن از روی است، کپور مقدار قابل‌توجهی روی دارد که می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کند؛ اگر شما یک وعده ماهی کپور بخورید بیشتر از ۱۰ درصد از نیاز بدن خود به روی را تأمین کرده‌اید.

3-بهبود سلامت قلب

ماهی کپور همان‌طور که اشاره کردیم دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا ۳ است که این مواد معدنی بسیار بر روی فرایند قلب تأثیرگذار است؛ اسیدهای چرب امگا ۳ می‌تواند تجمع پلاک‌ها و خطر آترواسکلروز را کاهش دهد.

علاوه بر این موارد؛ خواص ماهی کپور توانایی کاهش فشار خون را نیز دارد و فشارهایی که به سیستم قلبی و عروقی وارد می‌شود را کاهش می‌دهد.

4-کمک به تسکین بیماری‌های تنفسی

اگر دچار بیماری تنفسی و اختلال در ریه هستند مصرف ماهی کپور می‌تواند به شما در مسیر بهبود کمک کند، وارد کردن ماهی کپور به رژیم غذایی می‌تواند باعث کاهش این اختلال و حتی بهبود در برخی از شرایط شود.

5-جلوگیری از پیری زودرس

آنتی‌اکسیدان یک ماده تأثیرگذار بر جوانی و سلامت پوست است، زمانی که پوست در حال بروز علائم پیری، مانند: لکه‌ها و چین‌وچروک است؛ مصرف آنتی‌اکسیدان آن را تحریک به ساخت و تولید سلول‌های جدید و سالم می‌کند به همین صورت باعث کاهش روند پیری می‌شود.

ماهی کپور نیز حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان است و مصرف آن به صورت دائم می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

6-تقویت استخوان و دندان

فسفر عامل اصلی در سلامت استخوان و دندان است، زیرا می‌تواند در حفظ و حتی بهبود کیفیت آن مؤثر باشد؛ ماهی کپور سرشار از فسفر است و علاوه بر تقویت استخوان و دندان می‌تواند از بروز بیماری پوکی استخوان نیز جلوگیری کند.

7-پیشگیری از برخی بیماری‌ها

با توجه به بررسی‌هایی که محققان بر روی ماهی کپور انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مصرف این ماهی از بروز برخی از بیماری‌های خطرناک مانند سرطان سینه جلوگیری می‌کند.

8-بهبود بینایی

کپور سرشار از ویتامین A و بتاکاروتن است که این دو مورد می‌تواند سلامت و قدرت شبکیه چشم را بهبود بخشند.

9-کمک به یک خواب راحت

از خواص ماهی کپور می‌توان به خواب راحت اشاره کرد، زیرا: کپور سرشار از منیزیم است و منیزیم می‌تواند بی‌خوابی را در افراد برطرف کند و بساط یک خواب آسوده را فراهم کند.

افرادی که دچار بی‌خوابی و یا بدخوابی هستند مصرف ماهی کپور دو الی یکبار در هفته می‌تواند به آن‌ها کمک کند.

10-بهبود عملکرد دستگاه گوارش

گوارش یک عضو مهم در بدن انسان است و به وجود آمدن یک اختلال در آن می‌تواند مشکلات زیادی برای جسم به وجود آید؛ التهاباتی که در روده به وجود می‌آید این روزها بسیار گسترش پیدا کرده که یکی از راه‌های درمان آن مصرف ماهی کپور است.

شاید کمی عجیب به نظر برسد اما ماهی کپور دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا ۳ است به همین علت می‌تواند مشکلاتی چون: نفخ، یبوست، اختلال معده و هموروئید را از بین برده و یا بهبود بخشد.

11-فواید ماهی کپور برای لاغری

ماهی کپور کالری بسیار کمی در مقابل ارزش غذایی بالا دارد، به همین علت می‌تواند یک گزینة مناسب برای رژیم غذایی باشد.

ماهی کپور توانایی کنترل وزن را دارد و همچنین روغن این ماهی می‌تواند چربی‌های مضر را در بدن کاهش دهد.

 

انواع ماهی کپور

 

1- کپور علفخوار (آمور)(ctenopharingodon idella)

مشخصات ظاهری:پشت تیره، زیتونی تا قهوه ای ،پهلوها نقره ای و فلسها با لبه تیره. شکم سفید تا زرد کرمی،باله ها سبز_خاکستری،نوع فلس دایره ای.

اندازه: حداکثر طول کل 150سانتیمتر ودر طبیعت به طور میانگین تا10.7 سانتیمتری دیده میشود.

طول عمر این ماهی حداکثر 21 سال بوده است.

در اغلب استان های ایران وجود دارد.در حوضه جنوبی دریای خزر در اغلب استخر های پرورش ماهیان گرم ابی ودر ابگیر های طبیعی و مصب رودخانه ها مثل رودخانه تجن ساری. رودخانه های ورودی و خروجی وگستره های ابی تالاب انزلی و در رودخانه سفید رود از مصب تا سد سنگر.

در جهان حوضه های ابریز متعدد که اغلب به انها معرفی شده مثل رودخانه های ارکانزاس ،بوکسا،دا،دانوب،دنفارکیشی،جایانتی،کابل،کوبان،میسیسیپی،میزوری،دجله،ولگا،ییلی،گریت لیکس،دریلچه بیوا،دریاچه اری، دریاچه هورون و....

ساکن اب شیرین و نیز اب های لب شور.مجاور بستر.مهاجر در روخانه.در عمق 0تا30متری مشاهده شده است.ساکن اب های نیمه گرمسیری با دمای 0تا35 درجه سانتیگراد .

این ماهی از گیاهان عالی و علف های شناور و همچنین مواد اواری،حشرات و سایر بیمهرگان ،تغدیه میکند وقابل صید با قلاب است.

2- کپورنقره ای(Hypophtalmichthys molitrix)

مشخصات ظاهري :فلسها ریز ، بدن فشرده ، رنگ بدن سفید نقره‌ای می‌باشد .

اندازه:حداکثر طول کل 105 سانتیمتر وطول استاندارد رایج ان 18 سانتیمتر است.وزن ان تا 50کیلوگرم ثبت شده است.ماهی های صید شده در تالاب انزلی،25تا 45 سانتیمتر بوده اند.

طول عمر این ماهی تا 20 سال است.ماهیان صید شده در تالاب انزلی 1تا 3 سال بوده اند.

درایران تولید مثل طبیعی ندارد.و تکثیر مصنوعی میشود چون برای تولید مثل طبیعی نیاز به ود خانه های پر اب و گل دارد.اما در زیستگاه اصلی در سن 4تا 5 سالگی بالغ شده ودر دمای 21 تا 23 درجه سانتیگراد دراواخر بهار و اوایل تابستان تولید مثل می نماید.

صید ان بیشتر در تالاب انزلی است وسایر نقاط ایران پرورشی است.

به‌طورکلی از پلانکتون‌های گیاهی تغذیه می‌کند و جزء فیلتر کنندگان آب استخر پرورش می‌باشد. میزان کشت در استخرهاي پرورشی ماهیان گرمابی 50 تا 70 درصد ظرفیت هر استخر متغیر می‌باشد .این ماهی ضمن استفاده از حداقل فیتوپلانگتون‌های تولیدشده، سبب تمیز شدن و یا پالایش آب استخر می‌شود.

3- کپور سرگنده(Aristichthys nobilis)

مشخصات ظاهری:

اندازه:حداکثرطول استاندارد 146 سانتیمتر و میانگین طول کل معمولا 60سانتیمتر است. بیشترین وزن ان 40کیلوگرم است.درتالاب انزلی تا14کیلوگرم صید شده است.

طول عمر این ماهی تا20 سال است.

در ایران،ساکن اب های شیرین. سایر کشور هافبومی در رود های امور،تاریم،ارکیشی،ییلی،و..در چین معرفی شده به اب های مختلف مثل رودخانه های ارکانزاس،دن،کوبان،میسیسیپی،اوهایو،ساخالین،ترک،ولگا،دریاچه بوستون،دریاچه تالو....

درشرایط طبیعی ،بیشتر از زئوپلانکتون و نیز جلبک تغذیه میکند.

4- کپورمعمولی(Cyprinus carpio)

مشخصات ظاهری:

اندازه :حداکثر طول کل 120سانتیمتر و میانگین رایج ظول کل 31 سانتیمتر است.بیشترین وزن گزارش شده،40.1 کیلوگرم است. در تالاب انزلی در سال 1372-1371 ،طول متوسط ان 38 سانتیمتر اندازه گیری شد.در سواحل مازندران در سال  1373 از 19.7 تا 76.5 سانتیمتر با وزن 157.1 نت 7250گرم گزارش گردید.

طول عمر این ماهی معمولی تا 48 سال است در ایران تا9 سال نیز گزارش شده است .

این ماهی همه چیز خوار است. دامنه وسیعی از غداهارا مصرف مینمایند.در تالاب ها و استخرهای پرورشی تاحد زیادی از شیرونومیده و در دریای خزر از نرمتنان ،سخت پوستان،کرم ها و مواد پوسیده گیاهی و جانوری.

با انواع روش ها صید میشود .بیشترین تعداد صید ان در جنوب شرقی دریای خزر است .

در کشور های زیادی در جهان ،بیش از 130 کشور  وجود دارد اما نوع وحشی و بومکی ان محدود به کشور های خاصی است.

دریای خزر،حوضه ابریز ان به شکل طبیعی و بسیاری از رود خانه ها و ابگیر های داخلی بصورت مصنوعی.سه فرم کپور معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر وجود دارد .

سوالات متداول

کافیست با شماره 09107243161 تماس حاصل فرمایید

admin
نویسنده

ادمین سایت

پست های مرتبط

پیشنهاد ها